نوشته‌ها

تشخیص نفوذ در شبکه‌های کامپیوتری (تحقیقاتی) | قسمت سوم (ماشین بردار پشتیبان)

ماشین بردار پشتیبان :

ماشین بردار پشتیبان یک متد برمبنای یادگیری ماشین است که اساس آن یادگیری با کمک اطلاعات است که داده ها را با کمک بردارهای پشتیبان که الگوهای داده ای را بیان می کنند کلاس بندی می کند[۱۳].
برای دسته بندی کردن داده ها به ۲ دسته باید تابع (f(X ای پیدا کنیم به طوری که Yi= f(Xi) که برای N داده به صورت (X1 , Y1) …. (Xi,yi) …….. (Xn,Yn) تابع f را بتوان به این صورت تعریف کرد :

که در آن l تعداد رکوردهایی هستند که برای آموزش استفاده می شوند. {Yi ϵ {-۱,۱ و ai عددی مثبت و کوچکتر از عدد ثابت C است و Xi نیز بردار پشتیبان است.اما اگر تابعی که برای دسته بندی استفاده می شود خطی نشود ، باید داده ها را به ابعادی بالاتر ببریم تا تابع جدا کننده ی آن ها تابعی خطی بشود. برای این کار تبدیل به صورت زیر در می آید :

که در آن (k(Xi,X تابع هسته نامیده می شود که همان تابعی است که برای بردن داده ها به بعد بالاتر از آن استفاده می شود.

 

مدل ارتقاء یافته ماشین بردار پشتیبان [۱۳]:

تابع هسته که در قسمت قبل معرفی شد می تواند انواع مختلفی داشته باشد و به دسته های مختلفی تقسیم شود که به علت پیچیدگی ریاضی بالا بیان آن ها مشکل است. بیشتر انواع توابع هسته به صورت خطی هستند و تفاوتی میان خصوصیت های مختلف داده ها قائل نمی شوند. مثلا تابعی که در قسمت قبل بیان شد نیز یک تابع خطی است که همین خصوصیت را دارد که در آن با همه خصوصیات داده ها به طور یکسان رفتار می شود. این یکسان بودن رفتار کارایی را پایین آورده و بر روی دقت ماشین بردار پشتیبان اثر منفی می گذارد. راه حلی که برای این کار به نظر می رسد این است که برای تابع هسته وزن در نظر بگیریم. این وزن ها برای تعیین اثر خصوصیت ها به کار می روند. حالت کلی تابع جدیدی که برای این کار در نظر می گیریم به صورت (k(WXi,X است ، که در آن W برداری است که شامل وزن خصوصیت ها می باشد.
به این ترتیب تابع کلی به صورت زیر در می آید :

حالا نتیجه ی آزمایش انجام شده روی ماشین بردار پشتیبان معمولی و ارتقاء یافته را نشان می دهیم [۱۳] :

در این آزمایش نیز مثل آزمایش های قبل و بعد از مجموعه داده های KDD استفاده شده است. که به علت وجود توضیحات در سایر آزمایش ها از توضیح آن خودداری می کنیم. در این آزمایش از ۱۰ درصد این داده ها استفاده شده که ۱٫۵ درصد آن ها مربوط به نفوذ ها و بقیه مربوط به داده های معمولی و غیر نفوذ است. برای این آزمایش یک مجموعه داده آموزشی به همراه ۳ مجموعه برای تست که همگی زیر مجموعه ی مجموعه داده های اصلی هستند در نظر گرفته شده است.
مفاهیمی که در جدول از آن ها استفاده شده در آزمایش قبلی (درخت تصمیم) شرح داده شده است. نتایج به صورت زیر است :

همان طور که در نتایج مشاهده می شود استفاده از ماشین بردار پشتیبان ارتقا یافته بیشتر از ۸۰ درصد زمان بررسی داده ها را کاهش داده است! علاوه بر آن دقت تشخیص را نیز تا مقدار قابل توجهی بالا برده است. که از نظر تئوری هم همان طور که بیان شد این نتیجه کاملا قابل پیش بینی بود. چرا که در نظر گرفتن اهمیت و وزن خصوصیات داده ها یک مزیت بسیار اثرگذار است که در مقابل رفتار یکسان با همه خصوصیت ها قرار می گیرد.

مقایسه ی نتایج حاصل از دو روش درخت تصمیم و ماشین بردار پشتیبان بر روی داده های یکسان :

در این آزمایش از مجموعه داده های KDD99 استفاده شده است که داده های خام و مخرب TCP در طول ۹ هفته می باشد. مجموعه ی داده ها به ۲۴ نوع حمله (نفوذ) تقسیم بندی می شوند که این حمله ها نیز خود به ۴ دسته اصلی تقسیم می شوند [۱۲].

۱- حملات Dos : در این حمله ها با ایجاد درخواست بیش از و به کارگرفته شدن بیش از حد منابع حافظه ای باعث اختلال در سیستم می شوند.

۲-حملات Remote to User: در این نوع حملات نفوذگر در ماشین هدف اکانتی ندارد ، بنابراین با فرستادن پکت هایی در شبکه و با استفاده از آسیب پذیری ها به عنوان کاربر آن سیستم وارد می شود!

۳-حملات User to Root : در این نوع حمله نفوذگر به یک اکانت معمولی دسترسی پیدا می کند و سپس با استفاده از نقاط آسیب پذیر به عنوان ریشه یا همان root دسترسی پیدا کرده و سیستم را در دست می گیرد.

۴-حملات Probing: در این نوع نفوذ ، نفوذگر با بررسی مداوم شبکه به نقاط آسیب پذیر یک سیستم پی می برد و با استفاده از آن ها به سیستم آسیب می زند.

یکی از نکات مهم انتخاب خصوصیت هایی است که می خواهیم آن ها را مورد بررسی قرار دهیم. این خصوصیات انواع مختلفی دارند. مثلا خصوصیت هایی که ارتباط هایی را بررسی می کنند که در ۲ ثانیه گذشته دارای مقصد مشترکی بوده اند. یا ارتباط هایی که در ۲ ثانیه گذشته سرویس مشترکی را داشته اند. بعضی دیگر نیز به دنبال خصوصیات رفتاری خاصی می گردند. مانند تعداد تلاش ناموفق برای ورود سیستم در یک زمان محدود.

اما برای تست یک روش تشخیص نفوذ مجموعه ی داده ای ۲ قسمت می شود. تعدادی از آن ها که به صورت اتفاقی نیز انتخاب می شوند برای آموزش آن سیستم استفاده شده و بقیه برای تست استفاده می شوند. مثلا در آزمایش فعلی از حدود ۱۱۹۸۲ رکورد ۵۰۹۲ رکورد برای آموزش و ۶۸۹۰ رکورد برای تست استفاده می شوند.

هدف اصلی از این سیستم تشخیص نفوذ این است که تمامی این داده ها به ۴ کلاس حمله که در بالا در مورد ۴ نوع آن توضیح داده شد و یک کلاس معمولی که همان موارد بی خطر یا معمولی است تقسیم بندی شوند. در واقع ما ۵ کلاس داریم که داده ها باید در یکی از این کلاس ها قرار گیرند.

روند کلی کار شامل ۲ مرحله است که در ابتدا داده هایی برای آموزش سیستم به صورت تصادفی انتخاب می شوند که تعداد آن ها را در بالا ذکر کردیم. پس از این که سیستم آموزش لازم را دید باید به وسیله ی سایر داده ها آزموده شده و دقت آن در کلاس بندی داده های باقیمانده مورد ارزیابی قرار گیرد.

نتایج مربوط به درخت تصمیم :

به صورت کلی هر کلاس بندی کننده (در این جا درخت تصمیم یا ماشین بردار پشتیبان) با داده های آموزشی ایجاد خواهد شد و هر داده به ترتیب با هر کدام از کلاس ها بررسی خواهد شد. هر کلاسی داده را به یکی از دسته های عادی یا حمله می دهد. طبیعی است که اگر کلاسی یک داده را در حالت معمولی قرار داد یعنی این که آن داده حداقل حمله ای از نوع آن کلاس نیست!
نتایج به دست آمده برای درخت تصمیم به این صورت است [۱۲]:

نتایج مربوط به ماشین بردار پشتیبان [۱۲]
برای ماشین بردار پشتیبان هم موارد ذکر شده در بخش بالا (درخت تصمیم) برقرار است. نتایج به دست آمده به این صورت است :

در این ماشین بردار پشتیبان از تابع هسته ی درجه ای استفاده شده است (که در قسمت ماشین بردار پشتیبان توضیح آن ارائه شد) که چون در هر مورد می توان درجه های مختلف را بررسی کرده و نتایج مختلف گرفت نتایج به دست آمده از درجه های مختلف را این گونه نشان می دهیم [۱۲]:

مقایسه بین نتایج درخت تصمیم و ماشین بردار پشتیبان :

درخت تصمیم در ۳ مورد Probe , R2L , U2R دارای دقت بهتری بود در حالی که در مورد حملات DOS ماشین بردار پشتیبان دقت بهتری داشت. در مورد داده های Normal دقت مشابه بود. نکته مهمی که از نتایج به دست می آید این است که فاصله ی دقت این دو روش در ۲ کلاس U2R , R2L زیاد است و درخت تصمیم با فاصله ی زیادی عملکرد بهتری دارد. همان طور که می دانیم این دو روش ذکر شده دارای آموزش کمتری نسبت به سایرین هستند بنابراین می توان نتیجه گرفت که درخت تصمیم با مجموعه داده های آموزشی کوچکتر نتایج خیلی بهتری ارائه می دهد.نمودار زیر هم کارایی درخت تصمیم و ماشین بردار پشتیبان را در مورد کلاس R2L نشان می دهد که واضح است که کارایی درخت تصمیم تا چه حد بهتر از ماشین بردار پشتیبان بوده است. در این نمودار از ۳۰ نقطه داده ای برای نشان دادن کارایی ها استفاده شده است.

 مقایسه بین نتایج درخت تصمیم و ماشین بردار پشتیبان

قسمت اول 

قسمت دوم

ادامه مقاله در روزهای آتی

تشخیص نفوذ در شبکه‌های کامپیوتری (تحقیقاتی) | قسمت دوم

ماشین های بردار پشتیبان

ماشین های بردار پشتیبان خصیصه های ورودی با مقادیر حقیقی را با نگاشت غیرخطی به فضایی با ابعاد بالاتر می برد و با قرار دادن یک مرز خطی، داده ها را جدا می کند. پیدا کردن یک مرز تفکیک برای جدا سازی داده ها به مسئله بهینه سازی درجه دوم تبدیل می شود و از مرز خطی برای تقسیم بندی استفاده می شود. اما همه مسائل به از ویژگی به نام توابع پایه SVM صورت خطی قابل تفکیک نیستند و برای حل این مشکل استفاده می کند. این توابع الگوریتم های خطی را به غیرخطی تبدیل می کند و با بردن داده ها به فضایی با ابعاد بالاتر، تفکیک خطی را در آن فضا ممکن می سازند [۷].
این الگوریتم شامل مراحلی با عملیات های ریاضی است لذا با توضیحات ارائه شده شاید کمی گنگ به نظر بیاید. اما نگران نباشید در بخش آزمایش ها به جزئیات پیاده سازی و انجام مرحله به مرحله آن خواهیم پرداخت و عملیات آن را به صورت کامل و با مثال توضیح خواهیم داد.

 

درخت تصمیم

“درخت تصمیم یکی از روش های دسته بندی در حوزه داده کاوی است. در این بخش الگوریتمی ارائه می شود که با ساختن یک درخت تصمیم روی مجموعه ای از الگوها یا امضاهای شناخته شده از حملات، تعداد مقایسه های لازم برای شناسایی یک فعالیت مخرب را به نحو چشمگیری کاهش دهد [۷] اگر ما یک الگوی نفوذ را در پایگاه داده های خود ذخیره کرده باشیم ، مجموعه خصوصیات این الگو می تواند معیاری برای بررسی سایر فعالیت ها باشد. حالا اگر داده های ورودی را بررسی کنیم و آن را با قانون های موجود و خصوصیات که در پایگاه داده موجود است مقایسه کنیم و این داده های ورودی با تمام آن خصوصیات مطابقت داشته باشند داده ورودی با الگوی متناظر با قانون منطبق است. مجموعه این خصوصیات گره ریشه درخت را تشکیل می دهند. حال اگر یک ویژگی را انتخاب کرده و مقدار آن را در قانونی تعیین کنیم می توان زیر مجموعه های مختلفی از قوانین تشکیل داد که گره های دیگر درخت را تشکیل می دهند.
مسئله اصلی در ساخت درخت تصمیم، انتخاب ویژگی یا صفتی است که به نحو مناسب داده ها را در کلاسهای مربوطه دسته بندی نماید. هر درخت تصمیم شامل نود، یال و برگ است. نودهای درخت معادل صفاتی است عملیات دسته بندی داده را بر اساس مقادیر آن صفات انجام می دهیم. یال ها با مقادیری که هر صفت برای یک زیرمجموعه خاص از داده ها دارد برچسب می خورد و برگ ها معادل.کلاسی است که بخشی از داده ها در آن قرار می گیرند [۷] .
درختهای تصمیم روشی برای نمایش یک سری از قوانین هستند که منتهی به یک رده یا مقدار میشوند.درختهای تصمیمی که برای پیش بینی متغیرهای دسته ای استفاده میشوند، درختهای classification نامیده میشوند زیرا نمونه ها را در دسته ها یا رده ها قرار میدهند. درختهای تصمیمی که برای پیش بینی متغیرهای یپیوسته استفاده میشوند درختهای regression نامیده میشوند[۸] .

از دیگر مزایای درخت تصمیم عبارتند از [۹] :

· درخت تصمیم از نواحی تصمیم گیری ساده استفاده میکند.

· مقایسه های غیر ضروری در این ساختار حذف میشوند.

· آمادهسازی دادهها برای یک درخت تصمیم ساده یا غیر ضروری است.

·  درختهای تصمیم قادر به شناسایی تفاوتهای زیرگروه ها میباشد.

با توجه به این که روش های معمول موجود برای تشخیص نفوذ در فاز قبل توضیح داده شد ، در این فاز و فاز بعد می خواهیم پرکاربردترین و بهترین این روش ها را با جزئیات بیشتری توضیح داده و تا حد ممکن با یکدیگر مقایسه کنیم.
در فاز ۲ درخت تصمیم و ماشین بردار پشتیبان را ابتدا هر کدام به صورت انفرادی و همراه با نتایج بررسی کرده ،سپس با ارائه نتایج چند آزمایش انجام شده نتایج استفاده از این ۲ را در سیستم های تشخیص نفوذ مقایسه می کنیم و در نهایت کارهای مرتبطی که در آن ها از این ۲ به صورت ترکیبی استفاده شده را بررسی می کنیم. ضمن این که در این فاز به مفهوم کاهش ویژگی که در تشخیص نفوذ بسیار اهمیت دارد نیز می پردازیم.
در فاز ۳ (اگر عمری بود و باز هم به لطف دوستان نمره صفر نگرفتیم!!) به بررسی شبکه عصبی ، الگوریتم ژنتیک و روش بیز و مقایسه ی کلی این چند روش با هم می پردازیم. امیدوارم در پایان این ۳ فاز و با بررسی روش های ذکر شده که تقریبا شامل تمامی روش های کاربردی و معروف تشخیص نفوذ می شوند تا حد خوبی بررسی شده باشند.

نکته ی دیگر این که تقریبا سعی شد تمام رابطه و فرمول هایی که در مقاله ها گفته شده در این متن آورده شود اما تعداد بسیار کمی آورده نشده که به ۲ دلیل بوده است. اول این که احساس می شد این روابط ربطی به موضوعات الگوریتمی و موضوع کلی بحث ندارد و صرفا محاسباتی برای پیدا کردن مقدار برخی متغیرهاست و دوم این که خود بنده (نویسنده) با وجود تلاش زیاد نتوانستم آن را به طور کامل درک کنم و طبیعتا از استفاده ی این فرمول ها که تعدادشان بسیار کم (در حد ۳ یا ۴) بود در متن این پروژه خودداری کردم.

درخت تصمیم:

درخت تصمیم به عنوان یک “مدل پیش بینی کننده بر اساس یادگیری ماشین و آمارها به منظور ایجاد یک ساختار درختی برای مدل کردن الگوهای داده ای” معرفی می شود. در واقع درخت های تصمیم مثال بارزی از الگوریتم کلاس بندی داده ها هستند. کلاس بندی روشی است که در آن هر کدام از داده ها به یکی از الگوهای تعیین شده نسبت داده می شوند[۱۰].
مثلا درخت تصمیم در حوزه ی تشخیص نفوذ می تواند داده های شبکه را به کلاس های مخرب ، و یا هر مدل دلخواه دیگری تقسیم بندی کند.
در واقع الگوریتم کلاس بندی مقدمه ای برای ساخت درخت است، به این ترتیب که با پیدا کردن الگوهای خاص در مجموعه ی داده ها درخت ها را ایجاد می کند. در شکل زیر مثالی از کلاس بندی و ایجاد یک خروجی به صورت درخت مشاهده می شود.

 کلاس بندی و ایجاد یک خروجی به صورت درخت

 

آن چه که در شکل به عنوان ورودی مشاهده می کنید مشخصات داده ها هستند که این مشخصات عامل دسته بندی داده ها می باشند. مشخصات داده ها می توانند گسسته یا پیوسته باشند و برای نگهداری آن ها می توان مانند تصویر بالا از جداول و یا پایگاه داده ها و یا هر گونه فایل قابل قسمت بندی استفاده کرد.

به طور کلی ساختن یک درخت کاملا بهینه نشدنی است چرا که با افزایش خصوصیاتی در داده ها که برای ما مهم باشند تعداد حالات تولید درخت ها به صورت نمایی افزایش پیدا می کند. به همین خاطر انواع مختلفی از درخت ها وجود دارد که در جدول زیر ۳ کلاس بندی کننده مختلف از درخت های تصمیم را با خصوصیات آن ها مشاهده می کنید

درخت تصمیم

 

کته ای که در مورد مقایسه ی این درخت ها وجود دارد این است که نمی توان به طور مطلق یکی را برتر از دیگران دانست. در واقع در شرایط مختلف و در مورد مجموعه ی داده های مختلف درخت های متفاوتی می توانند بهترین نتایج را ارائه دهند.
کلاس بندی های که درخت های تصمیم انجام می دهند می توانند یک گروه را برای این که کدام الگوها را نگه داری کنند ، کدام روش های دیوار آتش را پیاده سازی کنند و یا کدام فعالیت ها را در شبکه برای آنالیز کردن نشانه گذاری کنند کمک می کنند اما مانند دیوار آتش یا سیستم های جلوگیری از نفوذ (IPS) نمی توانند به تنهایی نمی توانند عملیاتی برای مقابله با نفوذ انجام دهند.

حالا می خواهیم اجزای درخت های تصمیم را با جزئیات بیشتری بررسی کنیم :

یک درخت تصمیم از ۳ بخش اصلی تشکیل شده است :

۱- گره تصمیم ۱ که نمایانگر یک صفت یا خصوصیت قابل تست است.

۲- یال که بیانگر مقدار یک صفت یا به طور واضح تر خروجی تست آن صفت است.

۳- برگ که همان گره پاسخ نامیده شده و بیانگر کلاسی است که شیء به آن تعلق دارد.

الگوریتم های مختلفی برای تولید درخت تصمیم معرفی شدند که در جدول بالا ۳ نمونه به طور اختصاری بررسی شدند. اما برای انتخاب روش مناسب برای ساخت یک درخت تصمیم پارامترهای مختلفی وجود دارد :

۱- معیار انتخاب صفت مناسب :
همان طور که گفته شد گره تصمیم بیانگر یک صفت است. این که کدام صفت را برای قرار گرفتن در گره ریشه ی درخت یا زیر درخت قرار دهیم نیاز به تعیین یک معیار مناسب برای مشخص شدن توان هر گره برای انتخاب شدن دارد.
معیارهای مختلفی برای این کار وجود دارد که ما به توضیح آن چه برای درخت C4.5 تعیین شده است می پردازیم. این معیار gain ratio نام دارد. ورودی های این تابع یک صفت به نام A و یک مجموعه از اشیاء با نام T است. این تابع به این صورت تعریف می شود :

معیار انتخاب صفت مناسب

که در آن Ci تعداد اشیاء موجود در T است که به Ci تعلق دارد. و

تعداد اشیاء موجود در T

زیر مجموعه ای از اشیاء است که در آن مشخصه ی Ak دارای مقدار ak است. و سپس مقدار مشخصات مشخصه ی Ak از رابطه ی زیر به دست می آید :

مقدار مشخصات مشخصه ی Ak

و در نهایت Gain Ratio با این رابطه و با درجه بندی شدن توسط رابطه ی بالا این گونه نوشته می شود :

همین مورد در درخت ID3 این گونه بیان می شود :
اغلب الگوریتم های یادگیری درخت تصمیم بر پایه یک عمل جستجوی حریصانه بالا به پائین در فضای درختهای موجود عمل میکنند. در درخت تصمیم (ID3) از یک مقدار آماری به نام بهره اطلاعات Information Gain استفاده می شود تا اینکه مشخص کنیم که یک ویژگی تا چه مقدار قادر است مثالهای آموزشی را بر حسب دسته بندی آنها جدا کند [۹]. آنتروپی: [۹] میزان خلوص (بی نظمی یا عدم خالص بودن) مجموعه ای از مثالها را مشخص می کند. اگر مجموعه S شامل مثالهای مثبت و منفی از یک مفهوم هدف باشد آنتروپی S نسبت به این دسته بندی بولی بصورت زیر تعریف می شود :

بهره اطلاعات [۹] (Information Gain) بهره اطلاعات یک ویژگی عبارت است از مقدار کاهش آنتروپی که بواسطه جداسازی مثالها از طریق این ویژگی حاصل میشود. بعبارت دیگر بهره اطلاعات (Gain(S,A برای یک ویژگی نظیر A نسبت به مجموعه مثالهای S بصورت زیر تعریف میشود:

که در آن (Values A) مجموعه همه مقدار ویژگی های A بوده و VS زیرمجموعه ای از S است که برای آن A دارای مقدار V است. در تعریف فوق عبارت اول مقدار آنتروپی داده ها و عبارت دوم مقدار آنتروپی مورد انتظار بعد از جداسازی داده هاست

۲- استراتژی تقسیم بندی :
روشی که در آن اعضای مجموعه ای که در مورد ۱ ذکر شد را به کلاس صفت مناسب نسبت دهد.

۳- محدوده ی توقف :
این مورد تعیین کننده ی شرایطی است که با به وجود آمدن آن ادامه ی گسترش یک زیر درخت (و یا کل درخت) متوقف شود و در واقع زمان توقف ادامه ی تقسیم بندی مجموعه را بیان می کند. در واقع عملیات مقدار دهی به گره ها و یال ها در یک زیر درخت آنقدر ادامه پیدا می کنید تا همه ی داده ها در آن زیر درخت به یک کلاس تعلق پیدا کنند.

برای اضافه کردن اطلاعات به درخت تصمیم هر داده از ریشه شروع کرده و به گره ها می رود. در هر گره بررسی می شود که این داده به کدام کلاس مربوط است. این عمل آنقدر تکرار می شود تا به یک گره برگ برسیم. در آنجا برگی که این داده به آن تعلق پیدا کند محلی است که باید به آن جا اضافه شود.

ارتباط درخت تصمیم با سیستم های تشخیص نفوذ :
به طور خلاصه اگر بخواهیم فواید درخت تصمیم را برای سیستم های تشخیص نفوذ توضیح دهیم می توانیم فرآیندهای زیر را که به این سیستم ها کمک می کنند نام ببریم [۱۰]:

 • استفاده به همراه روش ظرف عسل (Honey pot) که در آن یادگیری روش و تکنیک های نفوذ گران انجام شده و در شناسایی فعالیت های مخرب در شبکه کمک می کند.

به طور خلاصه تکنیک ذکر شده به این صورت است که به راحتی اجازه ی نفوذ را به نفوذگر می دهد و وی با فرض راحت بودن این کار ردپایی از خود به جا می گذارد که پیدا کردن این ردپا دقیقا همان هدف این تکنیک است.

 • کمک در تست های نفوذ با یاد گرفتن روش ها از تست کننده ها و پیدا کردن روش هایی برای شناخت روش های تست تست کننده ها.
 • شناخت و برجسته کردن ترافیک مخرب و مشکوک در شبکه
 • اولویت بندی کردن هشدارها با مشخص کردن هشدارهای با ارزش و اولویت کمتر.
 • نشانه گذاری روش های نفوذی که مکررا از آن ها استفاده می شود
 • شناسایی رفتارهای غیر عادی در شبکه که در فاز ۱ در مورد آن ها توضیحات و مثال هایی ارائه شد
 • پشتیبانی و کمک به افزایش اطلاعات سیستم تشخیص نفوذ با پیدا کردن روش های تشخیص فعالیت های مخرب

پس از این که درخت تصمیم ساخته شد ، می تواند حجم داده های موجود را کاهش دهد. در واقع داده هایی که به عنوان مخرب شناسایی نشده اند می توانند به خاطر بی خطر بودنشان حذف شوند. این کم کردن حجم اطلاعات یک کارایی بسیار مهم برای درخت تصمیم است.

در واقع کاری که یک درخت تصمیم در یک سیستم امنیتی انجام می دهد مشابه نشانه ی هدف گیری در یک اسلحه است که هدف را به تیرانداز نشان می دهد و سایر اجزا مانند خود سیستم تشخیص و جلوگیری نفوذ و دیوار آتش مانند اجزای شلیک تفنگ عمل می کنند.
هنگامی که روش یک نفوذ پیچیده شده و تعداد متغیرها و خصوصیت ها افزایش پیدا می کند روش های سیستماتیک مثل درخت تصمیم می تواند از این پیچیدگی کاسته و عملیات مخرب را شناسایی کند. یکی از مزیت های مهم درخت تصمیم نسبت به سایر روش ها ایجاد قوانینی کاملا شفاف ، قابل فهم و ساده برای پیاده سازی در سیستم های دارای محدودیت زمانی مثل تشخیص نفوذ و یا دیوار آتش است.

یکی دیگر از بزرگترین قابلیت های درخت تصمیم این است که تشخیص می دهد که روش های برخی از حملات زیرمجموعه ای از روش های دیگری است که در آموزش های قبلی فراگرفته است و این در تشخیص روش بسیاری از نفوذها مناسب است[۱۲].

پیاده سازی درخت تصمیم برای تشخیص نفوذ :

نخستین کاری که باید انجام شود این است که داده ها و ابزارهای موجود که دریافت می کنیم باید پیش پردازش شوند. این پیش پردازش باید داده ها را به فرمی در آورد که درخت تصمیم بتواند از آن ها استفاده کند. در واقع داده های خام و پردازش نشده نمی تواند به عنوان ورودی درخت تصمیم مورد استفاده قرار گیرد!
نتیجه پردازش داده ها برای مرحله بعد که تعیین مجموعه قوانین است بسیار مهم است. در مرحله ی بعد آنالیز روی این داده ها انجام شده و از نتیجه ای آن برای تعیین قوانین تصمیم گیری استفاده می شود. شکل زیر مراحل کار درخت تصمیم را نشان می دهد [۱۰]:

گرد آوری داده ها :

گرد آوری داده ها یکی از زمان بر ترین و مهم ترین کارها برای استفاده از یک روش مانند درخت تصمیم است. روشی که برای گردآوری داده ها انتخاب می شود باید به عملیاتی که تیم تشخیص نفوذ از درخت تصمیم انتظار دارند مربوط باشد. به عنوان مثال اگر درخت تصمیمی قرار است داده های مخرب را از بی خطر تشخیص دهد باید دو مجموعه داده که یکی شامل داده های نمونه ی مخرب و دیگری شامل داده های نمونه ی بی خطر است در اختیار داشته باشد. پیدا کردن و تقسیم بندی چنین داده هایی می تواند بزرگترین دغدغه برای پیاده سازی این تکنیک باشد.
برای جمع آوری داده ها نیز می توان از روش های زیر استفاده کرد [۱۰]:

 • ظرف های عسل که توضیحاتی در مورد آن ها داده شد منبع بسیار خوبی برای جمع آوری داده ها هستند چرا که آن ها با فراهم کردن امکان نفوذ برای نفوذگر باعث به جا ماندن ردپا از او و اطلاعاتش خواهند شد و این اطلاعات و داده ها قطعا برای سیستم ما مفید است.
 • فایل هایی که در آن ها اطلاعات و داده های نفوذ های قبلی ذخیره شده اند نیز منابع بسیار مناسبی هستند.
 • اطلاعاتی که از تست های نفوذ به دست می آید قابل استفاده است. در واقع روش هایی که تست کننده ها برای نفوذ به سیستم استفاده می کنند تا بتوانند قابلیت آن را آزمایش کنند نیز همراه با داده هایی است که می توانیم در سیستم خود از آن ها استفاده کنیم.
 • و در نهایت داده های موجود در سایت ها مانند www.openpacket.org که می توانند داده های مخرب که قبلا آزمایش شده اند را در اختیار شخص قرار دهند.

اکنون به بررسی نتایج آزمایش روی یکی از انواع درخت که j48 است می پردازیم [۸] .
برای این آزمایش از نرم افزار weka استفاده شده است که از ۳ روش اصلی برای انتخاب ویژگی ها استفاده می کند :

الف – روش (Correlation-based Feature Selection (CFS :
نوعی روش کاهش ویژگیهاست که براساس همبستگی ها پایه گذاری شده است.این الگوریتم نمره بالایی به ویژگیهایی می دهد که دارای وابستگی شدیدتر به کلاس و وابستگی ضعیفی با یکدیگر دارند.

ب- (Information Gain) :
در مورد این روش در همین بخش و در قسمت درخت ID3 توضیحات لازم داده شده است.

ج – (Gain Ratio) :
خاصیت آن حساسیت داشتن به این است که یک ویژگی با چه گستردگی و یکنواختی داده ها را جدا میکند.برای اینکار عبارتی
به صورت زیر تعریف میشود:

 

 

حال با استفاده از این فرمول بهره به صورت زیر تعریف می شود :

برای این آزمایش نیز از مجموعه داده KDDCup99 استفاده شده که ۱۰ درصد آن شامل ۴۹۴۰۲۱ رکورد است (در مورد این مجموعه داده در آزمایش های بعدی توضیحات بیشتری ارائه شده است.
در این جا به جای ۵ کلاس معمول موجود در مجموعه داده ها از ۱۱ زیر کلاس مربوط به این ۵ کلاس نام برده شده است. که در جدول های بعدی آن ها را مشاهده خواهید کرد.

برای نرمال سازی داده ها که عبارت است از بردن مقادیر ویژگی ها به محدوده [۰,۱] و همه داده های غیر عددی به عددی تبدیل می شوند از رابطه ی زیر استفاده شده که در آن Fi مقدار ویژگی که قرار است نرمال شود ، (min(F و (max(F بزرگترین و کوچکترین مقادیر ویژگی و FNi ویژگی نرمال شده می باشد :

برای ارزیابی دسته ها از معیارهای استاندارد زیر استفاده شده است :

تی پی ۱۷ : این معیار بیانگر تعداد رکوردهایی است که دسته واقعی آن ها مثبت بوده و الگوریتم دسته بندی دسته آن ها را به درستی تشخیص داده است.
اف پی ۱۸ : این معیار بیانگر تعداد رکوردهایی است که دسته واقعی آن ها منفی بوده و الگوریتم دسته بندی به اشتباه دسته آن ها را مثبت تشخیص داده است.
دقت ۱۹ : مبتنی بر دقت دسته بندی است و مبین آن که چه اندازه می توان به خروجی اعتماد کرد.
فراخوانی ۲۰ : برابر تعداد رکوردهای با برچسب مورد نظر است.

در جدول زیر ، زیر کلاس های حملات را که ۱۱ زیر کلاس مشتق شده از ۵ کلاس اصلی است مشاهده می کنید :

و اما دراین جدول مقدار به دست آمده برای هر یک از معیارهای CfS,Gr,IG را مشاهده می کنید :

مقایسه ی کلاس بندی های درست و غلط درخت تصمیم بر اساس ۳ معیار CFS,GR,IG :

و در نهایت مقایسه TP ها در زیر حملات بر اساس ۳ معیار CFS,GR,IG

اما برای نتیجه گیری همان طور که مشاهده می شود ، دقت به دست آمده از الگوریتم CFS از دو الگوریتم دیگر بیشتر است و این الگوریتم باعث بهبود بیشتری در الگوریتم درخت J48 نسبت به دو الگوریتم دیگر می شود.

 

مشاهده قسمت اول مقاله

ادامه مقاله قسمت سوم

تشخیص نفوذ در شبکه‌های کامپیوتری (تحقیقاتی) | قسمت اول

تشخیص نفوذ در شبکه‌های کامپیوتری | شناسایی حملات در شبکه‌های کامپیوتری از جنبهٔ اطّلاعات مورد استفاده در مرحلهٔ یادگیری، به دو دستهٔ تشخیص نفوذ و تشخیص ناهنجاری تقسیم می شود.

در تشخیص نفوذ، هم از ترافیک معمول و هم از ترافیک حمله استفاده می‌شود. برای انجام این مهم، روش‌های متنوّعی مورد استفاده قرار گرفته‌اند که در این پژوهش باید به اختصار مرور شده و در نهایت یکی از این روش‌ها برای تشخیص حملات مورد استفاده قرار گیرند.

۱٫ مقدمه

 

۱٫۱ نفوذ چیست و چگونه انجام می شود؟

نفوذ۱ به مجموعه ی اقدامات غیرقانونی که صحت و محرمانگی و یا دسترسی به یک منبع را به خطر می اندازد، اطلاق می گردد. نفوذ ها می توانند به دو دسته ی داخلی و خارجی تقسیم شوند. نفوذهای خارجی به آن دسته نفوذهایی گفته می شود که توسط افراد مجاز و یا غیرمجاز از خارج شبکه به درون شبکه ی داخلی صورت می گیرد و نفوذهای داخلی توسط افراد مجاز در سیستم و شبکه ی داخلی، از درون خود شبکه انجام می پذیرد. نفوذگرها عموماً از عیوب نرم افزاری، شکستن کلمات رمز، استراق سمع ترافیک شبکه و نقاط ضعف طراحی در شبکه، سرویس ها و یا کامپیوترهای شبکه برای نفوذ به سیستم ها و شبکه های کامپیوتری بهره می برند[۱] .

 

۱٫۲ سیستم تشخیص نفوذ چیست؟

“یک سیستم تشخیص نفوذ را می توان مجموعه ای از ابزارها،روش ها و مدارکی در نظر گرفت که به شناسایی،تعیین و گزارش فعالیت های غیرمجاز یا تائید نشده تحت شبکه،کمک می کند[۲]. اما در حقیقت سیستم های تشخیص نفوذ به صورت مستقیم نفوذ را تشخیص نمی دهند. در واقع این سیستم ها با بررسی فعالیت های در حال انجام در شبکه ، به کمک الگوریتم ها و یا الگوهایی که در خود دارند فعالیت های مشکوک را شناسایی کرده و به عنوان نفوذ معرفی می کنند. طبیعی است که امکان دارد بعضی از این فعالیت ها در واقع نفوذ نبوده و صرفا فعالیتی غیرعادی اما بی خطر باشند و سیستم در تشخیص نفوذ دچار اشتباه شده باشد.

ابزار های امنیتی دیجیتال را می توان به گونه ای معادل ابزار های امنیتی فیزیکی دانست. به عنوان مثال اگر اطلاعاتی را که در شبکه ی خود داریم به عنوان اسنادی محرمانه در یک خانه تصور کنیم ، دیوار آتش۲ نقش درهای قفل شده را دارند. در واقع درهای قفل شده نقش بازدارندگی و جلوگیری از نفوذ را دارند ، اما در صورت وقوع نفوذ هشدار دهنده نیستند! اما نقش سیستم های تشخیص نفوذ مثل سیستم های هشدار دهنده ی نصب شده در خانه است که در صورت وقوع نفوذ از وقوع آن جلوگیری نمی کنند اما به سیستم هشدار می دهند که نفوذی در حال انجام است. در واقع این سیستم ها نقش بازدارندگی ندارند!

در واقع یک شبکه ی امن مجموعه ای از سیستم ها است که مکمل یکدیگرند و با کار در کنار یکدیگر یک شبکه را امن می کنند. همان طور که دیدیم جلوگیری از نفوذ به عهده ی دیوار آتش بود اما وظیفه ی هشدار دادن به سیستم را سیستم های تشخیص نفوذ به عهده داشتند. بنابراین وظایف این اعضا مکمل و هماهنگ با یکدیگر است.

به طور کلی سه عملکرد اصلی عبارتند از[۱] :
۱) نظارت و ارزیابی
۲) کشف
۳) واکنش

۱٫۳ لزوم استفاده از سیستم های تشخیص نفوذ

در دنیای امروز، کامپیوتر و شبکه های کامپیوتری متصل به اینترنت نقش عمده ای در ارتباطات و انتقال اطلاعات ایفا می کنند. در این بین افراد سودجو با دسترسی به اطلاعات مهم مراکز خاص یا اطلاعات افراد دیگر و با قصد اعمال نفوذ یا اعمال فشار و یا حتی به هم ریختن نظم سیستم ها، عمل تجاوز به سیستم های کامپیوتری را در پیش گرفته اند Intruder و Cracker ،Hacker کلماتی هستند که امروزه کم و بیش در محافل کامپیوتری مطرح می باشند و اقدام به نفوذ به سیستمهای دیگر کرده و امنیت آن ها را به خطر می اندازد. بنابراین لزوم حفظ امنیت اطلاعاتی و حفظ کارآیی در شبکه های کامپیوتری که با دنیای خارج ارتباط دارند، کاملأ محسوس است[۱].
اما هدف سیستم ها تشخیص نفوذ جلوگیری از آن نیست بلکه تشخیص نفوذ و البته ضعف های سیستم کلی و گزارش آن به مدیر سیستم است. در واقع کار اجزایی مثل دیوار آتش و سیستم تشخیص نفوذ مکمل یکدیگر برای حفظ امنیت و مقابله با نفوذ به یک سیستم است. اما در واقع سیستم های تشخیص نفوذ نخستین خط دفاعی در مقابل نفوذ های احتمالی می باشند[۴] .

سیستم های تشخیص نفوذ برای بسیاری از سازمان ها ،از دفاتر کوچک تا شرکت های چند ملیتی ،ضرورتی هستند .برخی ازفواید این سیستم ها عبارتند از[۲]:
· کارایی بیشتر در تشخیص نفوذ،در مقایسه با سیستم های دستی

· منبع دانش کاملی از حملات

· توانایی رسیدگی به حجم زیادی از اطلاعات

· توانایی هشدار نسبتا بلادرنگ که باعث کاهش خسارت می شود

· دادن پاسخ های خودکار،مانند قطع ارتباط کاربر،غیر فعال سازی حساب کاربر،اعمال مجموعه دستورهای خودکار وغیره

· افزایش میزان بازدارندگی

· توانایی گزارش دهی

 

۱٫۴ روش های تشخیص نفوذ

“روش های تشخیص مورد استفاده در سیستم های تشخیص نفوذ به دو دسته تقسیم می شوند:”
الف- روش تشخیص رفتار غیر عادی
ب- روش تشخیص سوءاستفاده یا تشخیص مبتنی بر امضاء

۱٫۴٫۱ تشخیص رفتار غیر عادی

“برای تشخیص رفتار غیرعادی، باید رفتارهای عادی را شناسایی کرده و الگوها و قواعد خاصی برای آن ها پیدا کرد. رفتارهایی که از این الگوها پیروی می کنند، عادی بوده و رویدادهایی که انحرافی بیش از حد معمول آماری از این الگوها دارند، به عنوان رفتار غیرعادی تشخیص داده می شود.نفوذهای غیرعادی برای تشخیص بسیار سخت هستند، چون هیچگونه الگوی ثابتی برای نظارت وجود ندارد[۳]. یکی از حالات غیر عادی بودن استفاده بیش از حد معمول از یک سیستم است. مثلا اگر شخصی که یک یا دو بار در روز وارد سیستم می شده امروز چندین برابر گذشته وارد سیستم شده است این یک فعالیت غیر عادی است. یا مثلا زمان استفاده از یک سیستم نیز می تواند عاملی برای تشخیص مشکوک بودن فعالیت باشد. مثلا اگر شخصی خارج از ساعت اداری وارد سیستم شود نیز یک فعالیت مشکوک انجام داده که می تواند برای تشخیص نفوذ آن وارد عمل شد.

تکنیک ها و معیارهایی که در تشخیص رفتار غیرعادی به کارمی روند، عبارتند از[۱] :

۱)تشخیص سطح استانه
تعداد ورود و خروج به / از سیستم و یا زمان استفاده از سیستم، از مشخصه های رفتار سیستم و یا استفاده کننده است که می توان با شمارش آن به رفتار غیرعادی سیستم پی برد و آن را ناشی از یک نفوذ دانست. این سطح کاملاً ایستا و اکتشافی است.

۲)معیارهای اماری
در نوع پارامتریک، مشخصات جمع شده براساس یک الگوی خاص در نظر گرفته می شود و در حالت غیر پارامتریک بر اساس مقادیری که به تجربه حاصل شده است مقایسه صورت می گیرد. از IDS های معروف که از اندازه گیری آماری برای تشخیص نفوذ رفتار غیرعادی استفاده می کنند، می توان NIDS را نام برد.

۳)معیارهای قانونگرا
شبیه به معیارهای آماری غیرپارامتریک است، به طوری که داده ی مشاهده شده براساس الگوهای استفاده شده ی مشخصی به طور قابل قبول تعریف می شود. اما با الگوهایی که به عنوان قانون مشخص شده فرق دارد و به صورت شمارشی نیست.

۴)سایر معیارها

۱٫۴٫۲تشخیص مبتنی بر امضا

این روش به این ترتیب است که روش های مختلف نفوذی که از قبل استفاده شده و مقابله با آن ها تجربه شده است به صورت الگوهایی در سیستم قرار داده شده است. سیستم نیز فعالیت های انجام شده را با این الگوها مطابقت می دهد و طبیعی است که در صورت مطابقت یک فعالیت با یکی از این الگوها باید هشدار لازم را بدهد. در این روش ها، معمولاً تشخیص دهنده دارای پایگاه داده ای از امضاء ها یا الگوهای حمله است و سعی می کند با بررسی ترافیک شبکه الگوهای مشابه با آن چه را که در پایگاه داده ی خود نگهداری می کند بیابد.[۳]
طبیعی است که چنین سیستم هایی توان تشخیص نفوذ هایی که با روش های جدید انجام شده و الگوی آن ها در سیستم موجود نیست را ندارند. در واقع این وظیفه ی مدیر سیستم است که با تحقیق و البته تجربه! الگوهای جدید و به روز نفوذ را در سیستم تشخیص نفوذ قرار دهد. در مقابل این سیستم ها در مقابل روش های نفوذی که شناخته شده بوده و الگوی آن ها در سیستم موجود است بسیار کارا هستند.

۱٫۵ انواع معماری سیستم های تشخیص نفوذ [۱]

• سیستم تشخیص نفوذ مبتنی بر میزبان (HIDS)
• سیستم تشخیص نفوذ مبتنی بر شبکه (NIDS)
• سیستم تشخیص نفوذ توزیع شده (DIDS)

 

۲٫کارهای مرتبط

 

۲٫۱ معرفی راه های مختلف تشخیص نفوذ در روش تشخیص رفتار غیرعادی

روش های تشخیص نابهنجاری ،سعی در مدل کردن رفتار عادی سیستم دارد و هر اتفاقی که از این مدل تخلف کند،
در قسمت آزمایش ها در مورد نتایج آزمایش های مربوط به روش های مهم مطرح شده و مقایسه ی بین آن ها توضیحات کامل ارائه خواهد شد.
در واقع این تقسیم بندی ترکیبی از دسته بندی [۲] و روش های دیگر به دست آمده از [۵] و [۶] و [۷] است و در برخی نیز برداشت و توضیح من جایگزین متن اصلی شده است. (با ذکر منبع!)
روش های تشخیص نابهنجاری که در اینجا مورد بحث قرار می گیرد (که در فازهای بعدی امکان اضافه شدن و تکمیل آن ها وجود دارد)،عبارتند از:

· مدل های آماری

· رویکرد سیستم امن

· بازبینی پروتکل

· بررسی فایل ها

· ایجاد لیست سفید

· شبکه های عصبی

· الگوریتم ژنتیک

· ماشین های بردار پشتیبان

· درخت تصمیم

مدل های آماری

مدل های آماری [۲] جزو اولین روش های استفاده شده برای تشخیص نفوذ است.در این روش بررسی می شود که فعالیت در حال بررسی تا چه میزان با فعالیت عادی و معمول یک کاربر مشابهت دارد. در واقع وجود تفاوت زیاد میان این رفتار با رفتار عادی می تواند معیار خوبی برای تشخیص نفوذ باشد. این میزان مشابهت با روش های مختلف آماری رخدادها می تواند بررسی شود که به اختصار در اینجا ذکر می شود :

· اندازه آستانه:این روش مقادیری تنظیم شده و یا ابتکاری،برای روی دادن رخدادها و یا تعداد دفعات روی دادن آنها طی یک دوره زمانی ،نسبت می دهد.بعضی از نمونه های معمول عباتند از ،ورود کاربر و غیر فعال شدن کاربر پس از تعداد مشخصی شکست در ورود[۲] .

· میانه و انحراف معیار: با مقایسه رخدادها با پروفایل میانه و انحراف معیار ،فاصله اطمینانی برای نابهنجاری قابل تخمین است.پروفایل ها ،بر اساس داده های تاریخی و یا مقادیری از پیش تنظیم شده می آیند[۲] . در واقع انتخاب یک پروفایل به عنوان پروفایل عادی و معیار تفاوت فعالیت انجام شده با فعالیت این پروفایل تعیین کننده است.

· مدل های چند متغیره:محاسبه همبستگی بین مقیاس های رخداد های مختلف،با توجه به انتظارات پروفایل[۲]

· مدل فرایند مارکوف :این مدل انواع حملات را به عنوان متغیرهای حالت،در یک ماتریس حالت/گذر در نظر می گیرد.در این سیستم یک رخداد نابهنجار در نظر گرفته می شود،هرگاه احتمال وقوع آن رخداد برای حالت قبلی با مقدار وابسته اش،بسیار کم باشد .

· تحلیل دسته بندی:این روش غیر پارامتری،بر مبنای نمایش جریان رخدادها به صورت برداری عمل می کند،که با استفاده از الگوریتم های دسته بندی در کلاس های مختلفی از رفتارها،گروه بندی می شوند.دسته بندی ها شامل فعالیت های مشابه یا الگوهای کاربر است،به نحوی که رفتار عادی از نابهنجار قابل تمایز است .

رویکرد سیستم امن

اجرای کدها در یک برنامه دارای روندی شناسایی شده و معمول است. در واقع فراخوانی های سیستمی دارای روندی هستند که می توان به کمک آن برنامه ها را برای حالت عادی یا خطا یا نفوذ مدل سازی کرد و به کمک آن رفتارهای نا به هنجار را شناسایی نمود. برای مثال ،رفتار نابهنجار یک فراخوانی سیستمی اجرایی در یک وب سرور ،می تواند نمایانگر حمله سرریز پشته باشد. این روش ،توانایی تشخیص بسیاری از حملات معمول را دارد،ولی از تشخیص حملاتی که برا اساس شرایط مسابقه،تخلف در سیاست ها و یا جعل هویت هستند،عاجز است [۲].

بازبینی پروتکل

بسیاری از شیوه های حمله،بر اساس استفاده غیر معمول یا نابهنجار از فیلدهای پروتکل ها است.روش های بازبینی پروتکل،با دقت فیلدها و رفتار پروتکل را بر اساس استانداردها و انتظارات بررسی می کنند. داده هایی که از این محدوده تخطی کنند،به عنوان داده های مشکوک در نظر گرفته می شوند  .

این رویکرد بسیاری از حملات معمول را شناسایی می کند ، ولی مشکل اساسی آن،رعایت ناچیز استانداردها در پیاده سازی بسیاری از پروتکل ها است.همچنین استفاده از این شیوه برای پروتکل های اختصاصی و یا نا آشنا،می تواند باعث ایجاد هشدارهای اشتباه شود.

بررسی فایل ها

این روش،از مجموع مقابله ای رمز شده داده های حساس سیستمی،برای شناسایی تغییراتی مانند نصب برنامه بصورت غیر مجاز،درهای پشتی به جای مانده از تروژانهای موفق قبلی و تخریب سیستم،استفاده می کنند.(این شیوه در برنامه های ضد ویروس،برای شناسایی تغییر در فایل های اجرایی استفاده می شود)این شیوه در بازیابی سیستم و بررسی های قانونی ،بسیار مفید است.مشکل این روش این است که ،تشخیص بعد از انجام تغییرات صورت می گیرد،همچنین در صورتی که مجموع مقابله ای اصلاح شود و یا فرایند تشخیص به خطر بیفتد،تشخیص انجام نخواهد شد.

ایجاد لیست سفید

این روش مانند یک فیلتر انجام می شود. به طور کلی این روش به این ترتیب است که فعالیت های مختلف از این فیلترهای تعیین شده که هر کدام مجموعه ی خاصی از فعالیت های بی خطر را می شناسند عبور می کنند. به طور طبیعی بعضی از فعالیت ها باقی مانده و نمی توانند از این فیلترها عبور کنند. بنابراین فعالیت های باقیمانده به عنوان فعالیت های جدیدی که البته ممکن است فعالیتی در راستای نفوذ باشند شناسایی می شوند.

 

شبکه عصبی

“شبکه های عصبی  را می توان با اغماض زیاد، مدل های الکترونیکی از ساختار عصبی مغز انسان نامید، مغز به عنوان سیستم پردازش اطلاعات از تعداد زیادی نرون (نرون ساده ترین واحد ساختاری سیستم های عصبی) تشکیل شده است [۵]. در واقع شبیه سازی یک شبکه عصبی مانند مغز انسان این قابلیت را دارد که مانند مغز انسان با گذشت زمان تجربه هایی را به دست آورده و ثبت کند. این تجربه ها به طور طبیعی در تعامل با محیط به دست می آید. در واقع یک سیستم مبتنی بر شبکه عصبی در تعامل با رخدادهای مختلف اعم از نفوذ یا غیر از آن می تواند الگوهایی را به دست آورده و ثبت کند.
با توجه به این توضیحات قطعا پیاده سازی شبکه های عصبی احتیاج به محاسبات بالا دارد که این خود یک نقطه ضعف برای شبکه های عصبی در مقابل سایر روش های تشخیص نفوذ محسوب می شود. ضمن این که همانند مغز انسان این مدل شبکه ها نیز زمانی را برای یادگیری صرف می کنند! طولانی شدن این زمان نیز می تواند یک ضعف در این سیستم ها محسوب شود.

سیستم تشخیص نفوذ بر اساس شبکه های عصبی برای سیستم کامپیوتری ویژه شامل مراحل سه گانه زیر است [۶]:

 1. مجموعه داده های آموزشی : بدست آوردن لاگهایی برای هر کاربر در دوره های زمانی چند روزه برای هر کاربر از طریق یک بردار نشان می دهیم که یک کاربر چه دستوارتی را اجرا می کند.
 2. آموزش : شبکه عصبی را برای شناسایی کاربر بر اساس دستوراتی که در بردار می باشد .
 3. کارایی : شبکه ، کاربر را برای هر دستور جدید شناسایی میکند ،یعنی اینکه اگر کاربری دستور جدیدی که در بردار مربوط به وی وجود ندارد را اجرا کند سیستم قادر به شناسایی آن کاربر خواهد بود .

الگوریتم ژنتیک

در این الگوریتم ۲ فاز کلی وجود دارد. در فاز اول ما آموزش هایی را به سیستم می دهیم و اطلاعاتی را در آن قرار می دهیم تا بتواند با الگو قرار دادن این آموزش ها و داده ها تشخیص نفوذ را انجام دهد. در فاز دوم به کمک این اطلاعات تشخیص نفوذ انجام می شود. در سیستم های تشخیص نفوذی که از الگوریتم ژنتیک برای آموزش استفاده می نمایند، یک سری قوانین اولیه دسته بندی شده در پایگاه داده قرار می دهیم و با بکارگیری الگوریتم ژنتیک ۱۵ قوانین جدیدی تولید شده و به قواعد قبل اضافه می شوند[۷]. در شکل زیر ساختار یک الگوریتم ژنتیک ساده نشان داده شده است.

الگوریتم ژنتیک

الگوریتم های ژنتیک، از تکامل ژنتیکی به عنوان یک الگوی حل مسئله استفاده می کند. راه حل ها طبق یک الگو کد گذاری می شوند که تابع هر راه حل کاندید را ارزیابی می کند که اکثر آن نام دارد و برازندگی می شوند.
تکامل از یک مجموعه کاملا تصادفی از جامعه اولیه شروع می شود و در نسل های بعدی تکرار می شود. این فرآیند تکرار می شود تا این که به آخرین مرحله برسیم. شرایط خاتمه الگوریتم ژنتیک می تواند به صورت زیر باشد :

 • به تعداد ثابتی از نسل ها برسیم.
 • بودجه اختصاص داده شده تمام شود
 • بیشترین درجه برازش فرزندان حاصل شود یا دیگر نتایج
 • بهتری حاصل نشود
 • بازرسی دستی
 • ترکیب های موارد ذکر شده در بالا.

 

ادامه مقاله 

آموزش اتصال روتربرد میکروتیک Mikrotik به اینترنت

آموزش اتصال روتربردهای میکروتیک (Mikrotik) به اینترنت و اتصال کاربران شبکه داخلی به اینترنت .

تنظیمات اولیه دریافت اینترنت توسط میکروتیک

اگر از مودم برای اتصال به اینترنت استفاده می‌کنید، ابتدا لازم است وارد تنظیمات مودم شده و مودم را در حالت Bridge قرار دهیم.

۱-تست Bridge شدن مودم

یک کانکشن PPPOE روی سیستم ایجاد می‌کنیم و با استفاده از نام کاربری و رمز عبوری که از ISP دریافت کرده‌ایم، از اتصال به اینترنت با استفاده از کانکشن PPPOE اطمینان حاصل می‌کنیم، در صورت اتصال به اینترنت، مودم در حالت Bridge قرار گرفته است. حالا می‌توانیم کابل مودم را به یکی از پورت‌های میکروتیک متصل کنیم.

پس از اتصال مودم به میکروتیک، روتر در نقش PPPOE کلاینت قرار می‌گیرد و باید کانکشن PPPOE را روی میکروتیک ایجاد کنیم.

۲-ایجاد کانکشن PPPOE Client

برای ایجاد کانکشن PPPOE Client، از فهرست سمت چپ، PPP را انتخاب می‌کنیم و با کلیک برروی مشخصه +، برروی PPPOE Client کلیک می‌کنیم.

۳-تب General در PPPOE Client

در تب General، اینترفیسی که کابل مودم به آن متصل شده است را انتخاب می‌کنیم.

۴-تب Dial Out در PPPOE Client

در قسمت User و Password، نام کاربری و رمز عبوری که از ISP، دریافت کرده ایم را وارد می‌کنیم.

با استفاده از کلید Apply، می‌توانیم وضعیت اتصال را از قسمت Status، بررسی کنیم. این قسمت در شکل زیر با کادر قرمز رنگ مشخص شده است.

در صورت برقراری اتصال، در قسمت Status، پیغام Connected، نمایش داده می‌شود.

میکروتیک راه اندازی

برای مثال، در شکل زیر، کانکشن PPPOE برقرار شده و در وضعیت Connected است.

آموزش میکروتیک

 

بعد از برقراری کانکشن PPPOE، به صورت خوکار، یک خط آدرس در پنجره Address List اضافه شده و Route پیش فرض آن نیز ایجاد می‌شود که در پنجره Route List، قابل مشاهده می‌باشد. این خط آدرس Dynamic بوده و با هر بار ریبوت شدن میکروتیک تغییر می کند.

نحوه اتصال شبکه داخلی به اینترنت

برای اتصال شبکه داخلی به اینترنت، لازم است برروی Source Address کلاینت‌های شبکه داخلی، یک NAT Rule با اکشن Masquerade تعریف کنیم.

برای تعریف این Rule از مسیر، IP -> Firewall -> NAT و با اسفاده از مشخصه +، این رول را تعریف می‌کنیم. مشخصات این رول به صورت زیر است:

 

mikrotik راه اندازی

در قسمت Chain ،srcnat را انتخاب می‌کنیم. چون می‌خواهیم Source آدرس کلاینت‌های شبکه داخلی که آدرس Invalid است، به آدرس Valid روتر ترجمه شده و درخواست‌های کلاینت‌ها با آدرس Valid روتر به اینترنت ارسال شوند.

در قسمت Src Address، محدوده آدرس‌های داخلی شبکه را مشخص می‌کنیم که فقط برروی این آدرس‌ها پروسه NAT، اعمال شود. در اینجا رنج آدرس‌های شبکه داخلی ۱۹۲٫۱۶۸٫۲٫۰/۲۴ می‌باشد.

در قسمت Out Interface، نام اینترفیس PPPOE که در قسمت PPP و تب Interfaces افزوده شده است و امکان اتصال به اینترنت را فراهم می‌کند را انتخاب می‌کنیم. نام این اینترفیس به صورت پیش فرض pppoe-out1 است. در تب Action نیز اکشن Masquerade را انتخاب می‌کنیم. برای انجام تنظیمات DNS، از قسمت IP ،DNS را انتخاب می‌کنیم و آدرس DNS سرورهای google را وارد می‌کنیم.

اتصال روتربرد میکروتیک به اینترنت

 

توجه: در صورت فعال کردن تیک گزینه Allow Remote Request، روتر به عنوان DNS Server عمل کرده و به تمامی درخواست‌های DNS ای از شبکه داخلی و اینترنت پاسخ می‌دهد. ولی این احتمال وجود دارد که روتر در معرض حملات DNS ای که از سمت اینترنت برروی DNS سرورها انجام می‌شود، قرار گیرد.

در صورتی که بخواهیم در تنظیمات کارت شبکه کلاینت‌ها در قسمت DNS Server، آدرس IP میکروتیک مشخص شده و کلاینت‌ها درخواست‌های DNS ای خود را به میکروتیک ارسال کنند. تیک گزینه Allow Remote Request، را فعال کرده و علاوه بر آدرس DNS سرورهای گوگل، آدرس خود میکروتیک را نیز وارد می‌کنیم. آدرس میکروتیک در اینجا ۱۹۲٫۱۶۸٫۲٫۱ می‌باشد.

اتصال روتربرد میکروتیک به اینترنت

چگونه میکروتیک را به اینترنت متصل کنیم
نتیجه گیری

جهت اتصال کاربران داخل شبکه و مدیریت آنها بهترین راه این است که ابتدا روتر به اینترنت متصل شده و کاربران از طریق آن وارد اینترنت شوند، برای این کار کافی است خود روتر از طریق PPPOE Client به ISP وارد اینترنت شود. سپس با تعریف Rule در NAT فایروال میکروتیک کاربران اصطلاحا اینترنت دار شوند.

آموزش راه اندازی وب پروکسی برروی روتربردهای میکروتیک

چگونه یک تصویر ISO / CD دی وی دی را به یک ماشین مجازی وصل کنم

من یک فایل تصویری ISO دارم چگونه می توانم آن را به ماشین مجازی من وصل کنم؟

توجه: اگر با نصب Parallels Tools مشکلی دارید، لطفا این مقاله را دنبال کنید: KB 8969

توجه: برای نصب ویندوز یا سایر سیستم عامل با استفاده از فایل ISO  کلیک کنید

راه حل :
برای اتصال یک فایل تصویری CD / DVD به ماشین مجازی موازی Parallels Desktop، لطفا مراحل زیر را دنبال کنید:

اگر ماشین مجازی متوقف شود:
در منوی Mac بر روی Actions کلیک کنید (ماشین مجازی در نسخه های قبلی)> Configure

 

۲-به زبانه Hardware بروید
۳-روی CD / DVD در سمت چپ کلیک کنید
۴-در زیر مجموعه منو HARDWARE گزینه  Choose an image file را کلیک کنید

۵-فایل تصویر ISO را که در کادر محاوره ای ظاهر شد، روی Open کلیک کنید
۶-پنجره پیکربندی مجازی را ببندید.
۷-ماشین مجازی خود را باز کنید. محتویات فایل ISO شما به عنوان یک درایو CD / DVD مجازی در داخل دستگاه مجازی قابل دسترسی است

اگر ماشین مجازی در حال اجرا است:
در حالت نمایش پنجره: در نوار منوی مک به مسیرDevices > CD/DVD 1 > Connect Image بروید.

در حالت نمای هماهنگی: بر روی نماد منوی Parallels کلیک کنید به مسیر  Devices > CD/DVD 1 > Connect Image..بروید

how do I connect an CD/DVD ISO Image to a virtual machine

Symptoms

I have an ISO image file. How do I connect it to my virtual machine?


Note: If you are having difficulties with Parallels Tools installation, please follow this article: KB 8969Note: To install Windows or other operating system using ISO image file please use KB 4729


Resolution

To connect a CD/DVD image file to your Parallels Desktop virtual machine please follow the steps below:

If the virtual machine is stopped:

 1. n Mac menu click on Actions (Virtual Machine in previous versions) > Configure
 2. Switch to Hardware tab
 3. Click on the CD/DVD on the leftUnder Connect to click on Choose an image file
 4. Locate the ISO image file in the appeared dialog and click Open
 5. Close the virtual machine Configuration window
 6. Start your virtual machine. The contents of your ISO file are now accessible as a virtual CD/DVD ROM drive inside the virtual machine

If the Virtual Machine is running:

  In Window view mode: In Mac menu bar click on Devices > CD/DVD 1 > Connect Image…

  in Coherence view mode: click on Parallels menu icon > go to Devices > CD/DVD 1 > Connect Image…

آموزش ساخت تصویر نصب ویندوز از یک USB یا دیسک قابل بوت

آموزش ساخت تصویر نصب ویندوز از یک USB یا دیسک قابل بوت

سوالاتی که جوابش در این مقاله است::
من یک فلش مموری قابل بوت (دیسک سی دی / دی وی دی) دارم و می خواهم یک تصویر نصب (* .dmg) را از آن ایجاد کنم. فرآیند چیست؟
من یک دیسک با نرم افزاردارم و  میخواهم در ماشین مجازی ویندوز نصب کنم، اما مکبوک  من درایو CD / DVD ندارد.

دستور العمل (راه حل) :
این دستورالعمل ها برای هر دو Windows installation media و ۳rd-party software disks اعمال می شود.

۱-بسته به نوع منبع، یک دیسک CD / DVD را در درایو CD / DVD-ROM یا یک درایو USB وارد کنید.
۲-Disk Utility را روی مک خود (از طریق Launchpad، Spotlight یا یاب) باز کنید.

توجه: شما می توانید از هر نوع رسانه نصب ویندوز واقعی، نسخه کامل و یا ارتقاء استفاده کنید. اما لطفا توجه داشته باشید که رسانه نصب ارتقا می تواند فقط برای ارتقاء یک ماشین مجازی موجود (به عنوان مثال، ویندوز ۷ تا ویندوز ۱۰) استفاده شود – از آن نمی توان برای ایجاد یک VM جدید استفاده کرد.

۳-منبع را از فهرست دستگاه Disk Utility انتخاب کنید. روی File> New Image> Image از «Win10» کلیک کنید (در آنجا Win10 نام منبع است)منبع را از فهرست دستگاه Disk Utility انتخاب کنید. روی File> New Image> Image از «Win10» کلیک کنید (در آنجا Win10 نام منبع است)

آموزش ساخت تصویر نصب ویندوز از یک USB یا دیسک قابل بوت

۴-یک نام و مکان برای تصویر را تعیین کنید (یا تنظیمات پیش فرض را ترک کنید) و روی ذخیره کلیک کنید.

۵-رمز عبور مدیر OS X خود را تایپ کنید:

۶-صبر کنید تا تصویر ایجاد شود:

آموزش ساخت تصویر نصب ویندوز از یک USB یا دیسک قابل بوت

 

نکته: در صورت ایجاد هرگونه خطای I / O در هنگام ایجاد تصویر، این ممکن است مشکل شما را با دیسک خود نشان دهد یا اینکه درایو CD / DVD-ROM شما به درستی کار نمی کند. برای حل این مشکل، با Apple Store Retail یا Apple Authorized Service Provider تماس بگیرید.

شما اکنون می توانید از این تصویر برای ایجاد / ارتقاء یک ماشین مجازی استفاده کنید. برای اطلاعات بیشتر به مقالات زیر مراجعه کنید:

چگونه یک تصویر ISO / CD دی وی دی را به یک ماشین مجازی وصل کنم؟
نصب ویندوز بر روی مک خود را با استفاده از Parallels Desktop
چگونه می توانم ماشین مجازی خود را به ویندوز ۱۰ ارتقا دهم

 

How to create a Windows installation image from a bootable USB or DVD

Question

 • I have a bootable USB stick (CD/DVD disc) and I want to create an installation image (*.dmg) out of it. What’s the process?
 • I have a disk with software I want to install to Windows virtual machine, but my Mac does not have CD/DVD drive.

Instructions

These instructions apply to both Windows installation media and 3rd-party software disks.

 1. Depending on the source type, insert a CD/DVD disc into the CD/DVD-ROM drive or plug-in a USB stick.
 2. Open Disk Utility on your Mac (via Launchpad, Spotlight or Finder).NOTE: You may use any kind of genuine Windows installation media, full version or upgrade. But please note that upgrade installation media can only be used to upgrade an existing virtual machine (e.g., Windows 7 to Windows 10) – it cannot be used to create a new VM.
 3. Select the source from the Disk Utility device list. Click File > New Image > Image from “Win10” (where Win10 is the source name)
 4. Specify a name and location for the image (or leave the default settings) and click Save.
 5. Type your OS X administrator password:
 6. Wait for the image to be created:

  NOTE: If any I/O errors occur during image creation, this may indicate a problem with your disc or that your CD/DVD-ROM drive is not functioning properly. To solve this issue, contact your local Apple Retail Store or Apple Authorized Service Provider.

 7. You may now use the image for creating/upgrading a virtual machine. See the following articles for more details:

نصب ویندوز بر روی مک با استفاده از Parallels Desktop Lite

نصب ویندوز بر روی مک :این صفحه دستورالعمل هایی را برای نصب ویندوز بر روی Mac خود برای اولین بار با استفاده از Parallels Desktop Lite می دهد.

مراحل زیر را برای نصب ویندوز بر روی مک خود با استفاده از (Microsoft Windows installation DVD)دیسک نصب ویندوز مایکروسافت یا(iso disc image file)یک فایل تصویری دیسک ios  انجام دهید.

مرحله اول: خرید ویندوز

مرحله دوم : یک ماشین مجازی جدید ایجاد کنید

در Parallels Desktop Lite  روی منو فایل  کلیک کرده و سپس New را انتخاب کنید.

 

روی نصب ویندوز یا سیستم عامل دیگری از DVD یا فایل تصویر کلیک کنید، سپس روی Continue کلیک کنید.

مرحله ۳:  نصب را انتخاب کنید.

شما ممکن است ویندوز را از یک دی وی دی یا یک تصویر دیسک .iso یا یک درایو USB بوت نصب کنید.

مهم: فایل های نصب ویندوز با یک extension exe می تواند فقط برای ارتقاء یک ماشین مجازی ویندوز (VM) استفاده شود. اگر شما یک نصب جدید برای ایجاد یک ویندوز جدید VM انجام می دهید، فایل نصب .exe کار نخواهد کرد.

Parallels Wizard به طور خودکار نصب ویندوز را برای نصب ویندوز شناسایی می کند.

شما همچنین می توانید به حالت دستی تغییر دهید و منبع را برای نصب ویندوز انتخاب کنید.

مرحله ۴: کلید محصول ویندوز خود را وارد کنید.

روی continue کلیک کنید. در پنجره Key Product Key ویندوز اکسپرس را انتخاب کنید.

نکته: اگرتیک Express installation  را بردارید، باید بعد از نصب ویندوز، Parallels Tools را به صورت دستی نصب کنید.

روی Continue کلیک کنید.

مرحله ۵: نحوه استفاده از ویندوز را انتخاب کنید

نحوه استفاده از ویندوز در Parallels Desktop برای Mac را انتخاب کنید.

مرحله ۶: نام و مکان را مشخص کنید

نام: شما می توانید یک نام برای ماشین مجازی خود را مشخص کنید.

محل سکونت: مکان پیش فرض برای ماشین های مجازی Parallels Desktop عبارت است از / Users / username / Documents / Parallels.

اگر می خواهید تنظیمات پیش فرض ماشین مجازی خود را تغییر دهید، قبل از نصب سفارشی کردن تنظیمات را انتخاب کنید. این تنظیمات همچنین می تواند پس از نصب به راحتی تغییر کند.

مرحله ۷: نصب را شروع کنید

روی Continue کلیک کنید و نصب ویندوز شروع خواهد شد. پس از نصب ویندوز، آن را با باز کرده یک برنامه ویندوز یا با کلیک روی دکمه Power در لیست ماشینهای مجازی Parallels راه اندازی کنید.

مهم: اولین بار که ویندوز را بالا می آید ، Parallels Tools نصب خواهد شد تا عملیات بدون درز بین ویندوز و OS X انجام شود. لطفا روند نصب را لغو یا متوقف نکنید. پس از نصب Parallels Tools، از شما خواسته می شود تا ویندوز را مجددا راه اندازی کنید.

عیب یابی

اگر مشکلی در نصب ویندوز از یک دی وی دی دارید یا اگر دیسک DVD نداشته باشید می توانید از یک درایو دیگر برای ایجاد یک تصویر .iso استفاده کنید و از آن نصب کنید. برای دستورالعمل، به لینک مراجعه کنید: آموزش  ایجاد یک تصویر .iso از یک دیسک نصب ویندوز.

 

Installing Windows on your Mac using Parallels Desktop Lite

This page gives instructions on installing Windows on your Mac for the first time to use with Parallels Desktop Lite.

Take the following steps to install Windows on your Mac using a Microsoft Windows installation DVD or an .iso disc image file.

Step 1: Purchase Windows

Step 2: Create a new virtual machine

Start Parallels Desktop Lite and click on File in the application menu, and then select New.

Click Install Windows or another OS from DVD or image file, then click Continue.

Step 3: Select the installation media

You may install Windows from a DVD or an .iso disc image, or a bootable USB drive.

Important: Windows installation files with an .exe extension can be used only to upgrade an existing Windows virtual machine (VM). If you are performing a new install to create a new Windows VM, the .exe installation file will not work. Please contact a retailer to request either a physical disc or an .iso image.

Parallels Wizard will detect the installation media automatically for installing Windows.

You can also switch to manual mode and choose the source for Windows installation.

Step 4: Enter your Windows product key

Click Continue. In the Windows Product Key window, leave Express installation selected.

ote: If you uncheck Express installation, you will need to install Parallels Tools manually after the Windows installation.

When you are ready, click Continue.

Step 5: Select how you want to use Windows

Select how you want to use Windows in Parallels Desktop for Mac:

 • Productivity
 • Games only

To learn more about virtual machine profiles, visit KB123294.

Step 6: Specify a name and location

Name: You may specify a name for your virtual machine.

Location: The default location for Parallels Desktop virtual machines is /Users/username/Documents/Parallels.

If you want to change your default virtual machine settings select Customize settings before installation. These settings can also be changed easily after installation.

Step 7: Begin the installation

Click Continue and Windows installation will begin. Once Windows is installed, launch it by opening a Windows application or by clicking the Power button in the Parallels virtual machines list.

Important: The first time you start Windows, Parallels Tools will be installed to allow seamless operation between Windows and OS X. Please do not cancel or stop the installation process. Once the Parallels Tools are installed, you will be prompted to restart Windows.

Troubleshooting

If you have any problems installing Windows from a DVD, or if you don’t have a DVD drive, you can use another drive to create an .iso image and install from that. For instructions, see KB 4917: How to create an .iso image from a Windows installation DVD.

آموزش اکتیو Microsoft Office 2019 Pro Plus

برنامه Microsoft Office 2019 Pro Plus  رو از یکی از سایت ها دانلود و با توجه به System Type ویندوز، ورژن ۳۲ یا ۶۴ بیت رو  نصب کنید.

آموزش اکتیو Office 2019

محتوای متن آدرس  https://get.msguides.com/office2019.txt را داخل یک فایل Notepad کپی کرده و به اسم ۱click.cmd ذخیره کنید.

فایل ساخته شده را از Run as administrator اجر کنید و برنامه  Microsoft Office 2019 Pro Plus اکتیو خوهد شد.