ریکاوری اطلاعات  Disaster Recovery

برگرداندن یا بازیابی اطلاعات سرور تخصص تیم سامانه گستران روز است