اعضای مجموعه سامانه گستران روز

حفیظه کاشانی

حفیظه کاشانی

کارشناس شبکه
محمد اصلانی

محمد اصلانی

کارشناس شبکه
امیر گرجی

امیر گرجی

کارشناس شبکه
آناهیتا نوران

آناهیتا نوران

کارشناس شبکه

رضوان مختاری

رضوان مختاری

رئیس هیات مدیره
کاوه کروندی

کاوه کروندی

پسیو کار
صالح مختاری

صالح مختاری

مدیر عامل
رومینا حماطی

رومینا حماطی

طراح وب سایت