اگر می خواهید که یک شبکه WLAN را راه اندازی کنید باید به یک سری مسائل و پارامتر ها در راه اندازی این شبکه دقت کنید و آن ها را حتما مد نظر قرار دهید.

– ﺑﺮد ﻣﺤﺪوده ﭘﻮﺷﺶ:

اﺛﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ اﺷﻴﺎء ﻣﻮﺟﻮددر ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن(ﻧﻈﻴﺮدﻳﻮارﻫﺎ، ﻓﻠﺰات واﻓﺮاد) ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑـﺮ روی اﻧـﺮژی اﻧﺘﺸﺎر اﺛﺮ ﺑﮕﺬاردودر ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺮدو ﻣﺤﺪوده ﭘﻮﺷﺶﺳﻴﺴﺘﻢ را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﺮاردﻫﺪ.
– ﺳﺮﻋﺖ اﻧﺘﻘﺎل داده: ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺷﺒﻜﻪﻫـﺎی ﻛـﺎﺑﻠﻲ، ﺳـﺮﻋﺖ اﻧﺘﻘـﺎل داده واﻗﻌـﻲ در ﺷـﺒﻜﻪﻫـﺎی ﺑـﻲﺳـﻴﻢ، ﺑـﻪ ﻧـﻮع ﻣﺤﺼﻮﻻت وﺗﻮﭘﻮﻟﻮژی ﺷﺒﻜﻪ ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد. ﺗﻌﺪاد ﻛﺎرﺑﺮان، ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎی اﻧﺘﺸـﺎر ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺑـﺮد، ﻣﺴـﻴﺮﻫﺎی ارﺗﺒـﺎﻃﻲ، ﻧـﻮع ﺳﻴﺴﺘﻢ WLAN اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه، ﻧﻘﺎط ﻛﻮرو ﮔﻠﻮﮔﺎﻫﻬﺎی ﺷﺒﻜﻪ، از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﻣﻬﻢ وﺗﺄﺛﻴﺮﮔـﺬاردر ﺳـﺮﻋﺖ اﻧﺘﻘـﺎل داده ﺑﺤﺴﺎب ﻣﻲآﻳﻨﺪ.

ﺳﺎزﮔﺎری ﺑﺎ ﺷﺒﻜﻪﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد:

ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎی WLANﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻣﺘﺪاول ﺷﺒﻜﻪﻫـﺎی ﻛـﺎﺑﻠﻲﻧﻈﻴﺮ Ethernet وToken Ring ﺳﺎزﮔﺎر اﺳﺖ.

ﺳﺎزﮔﺎری ﺑﺎ دﻳﮕﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت WLAN:

> ﺑﻪ ﺳﻪ دﻟﻴﻞ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﻫﻨﮕﺎم ﺧﺮﻳﺪ ﻣﺤﺼـﻮﻻت WLAN ﺑﺎﻳـﺪ ﻣﺮاﻗـﺐ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﺳﻴﺴـﺘﻢ ﻣـﻮردﻧﻈﺮ ﺑﺘﻮاﻧـﺪ ﺑـﺎ ﺳـﺎﻳﺮ ﻣﺤﺼـﻮﻻت WLAN ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨـﺪﮔﺎن دﻳﮕـﺮ ﺳـﺎزﮔﺎری داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ:
– ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻫﺮ ﻣﺤﺼﻮل از ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژی ﺧﺎﺻﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺮای ﻣﺜـﺎل ﺳﻴﺴـﺘﻤﻲ ﻛـﻪ از ﻓﻨـﺎوری FHSS اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﺪ ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺳﻴﺴﺘﻤﻲ ﺑﺎ ﻓﻨﺎوری DSSS ﻛﺎر ﻛﻨﺪ.
– اﮔﺮ ﻓﺮﻛﺎﻧﺲﻛﺎردو ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻳﻜﺴﺎن ﻧﺒﺎﺷﺪ،ﺣﺘﻲ در ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻨﺎوری ﻣﺸﺎﺑﻪ، اﻣﻜﺎن ﻛﺎرﻛﺮدن ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﺗﺪاﺧﻞ واﺛﺮات ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ:

ﻃﺒﻴﻌﺖ اﻣـﻮاج رادﻳـﻮﻳﻲ در ﺳﻴﺴـﺘﻤﻬﺎی WLAN اﻳﺠـﺎب ﻣـﻲﻛﻨـﺪ ﺗـﺎ ﺳﻴﺴـﺘﻤﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﻪ دارای ﻃﻴﻔﻬﺎی ﻓﺮﻛﺎﻧﺴﻲ ﻳﻜﺴﺎﻧﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺑﺮ روی ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ اﺛﺮ ﺗﺪاﺧﻞ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ.

ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻣﺠﻮز ﻓﺮﻛﺎﻧﺴﻲ:

در اﻏﻠﺐ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ارﮔﺎﻧﻬﺎی ﻧﺎﻇﺮ ﺑـﺮ ﺗﺨﺼـﻴﺺﻓﺮﻛـﺎﻧﺲرادﻳـﻮﻳﻲ، ﻣﺤـﺪوده ﻓﺮﻛـﺎﻧﺲ ﺷﺒﻜﻪﻫﺎی WLAN را ﻣﺸﺨﺺﻛﺮده اﻧﺪ.

اﻣﻨﻴﺖ:

از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺳﺮﻣﻨﺸﺄ ﻓﻨﺎوری ﺑﻲﺳﻴﻢ در ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ، اﻣﻨﻴﺖ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻘـﻮﻻت ﻣﻬـﻢ در ﻃﺮاﺣﻲ ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎی ﺑﻲﺳﻴﻢ ﺑﺸﻤﺎر ﻣﻲرود. ﺑﺤﺚ اﻣﻨﻴـﺖ ﻫـﻢ در ﺳـﺎﺧﺘﺎر ﺗﺠﻬﻴـﺰات WLANﺑـﻪ ﻧﺤـﻮ ﻣﻄﻠـﻮﺑﻲ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ واﻳﻦاﻣﺮ ﺷﺒﻜﻪﻫﺎی ﺑﻲﺳﻴﻢ را ﺑﺴﻴﺎر اﻣﻦﺗﺮ از ﺷﺒﻜﻪﻫﺎی ﺳﻴﻤﻲ ﻛﺮده اﺳﺖ.

ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﮔﺴﺘﺮش ﺳﻴﺴﺘﻢ:

ﺑﺎ ﻳﻚ ﺷﺒﻜﻪ ﺑﻲﺳﻴﻢ ﻣﻲﺗﻮان ﺷﺒﻜﻪای ﺑﺎ ﺗﻮﭘﻮﻟﻮژی ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺎده ﺗﺎ ﺑﺴـﻴﺎر ﭘﻴﭽﻴـﺪه را ﻃﺮاﺣﻲ ﻛﺮد.

آیا محتوای این صفحه مفید بود؟

برای امتیاز دادن به آن روی ستاره کلیک کنید!

میانگین امتیاز 0 / 5. تعداد امتیازات: 0

تاکنون کسی رأی نداده است! اولین کسی باشید که این پست را ارزیابی می کنید

برای ارسال مطلب به دوستان خود

از طریق شبکه های زیر روی آن کلیک کنید

متاسفیم که این پست برای شما مفید نبود!

بگذارید این پست را بهتر کنیم!

به ما بگویید چگونه می توانیم این پست را بهبود بخشیم؟

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *